Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu zgodnie z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

DEFINICJA REHABILITACJI

  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej ( art. 7 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).

REHABILITACJA SPOŁECZNA

   Ma ona na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez :

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.