Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 • socjalizacyjnego;
 • interwencyjnego;
 • specjalistyczno – terapeutycznego;
 • rodzinnego.

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie Powiatu Olkuskiego:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi pn. „Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu”
  32-300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 3

 

Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie:

 • zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umozliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720).