kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji ds. Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 15
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Kogo dotyczy

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyżej wymienione podmioty, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wraz z podstawowymi załącznikami.
W przypadku gdy podmiot jest:
1. Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672, z póź. zm.) do wniosku dołącza :
a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające golata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis tym okresie,
b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
2. Pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza :
a) potwierdzoną kopie decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
c) informację, o której mowa w pkt. 1.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski PFRON

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce i czas składania dokumentów

Wniosek składa się do PCPR właściwego dla siedziby albo miejsca prowadzenia działalności. W powiecie olkuskim będzie to : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941
Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia.
W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011r; Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON; (Dz.U z 2013r; poz.1190 z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak, niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia.
2. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę
z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale nr 127/18/IV/2012 z dnia 18.04.2012r. określił katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
6. W przypadku niewystarczających środków finansowych PFRON na pokrycie wszystkich wniosków złożonych w bieżącym roku, Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale ustala kwoty dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przyjmuje dodatkowe kryteria oceny przy rozpatrywaniu wniosków.