Na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonuje 2 mieszkania chronione, które są przeznaczone dla osób opuszczających pieczę zastępczą nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jedno mieszkanie dysponuje miejscem dla 3 osób, a z drugiego mieszkania korzystać może 4 osoby.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną – do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania. Mieszkanie chronione jest wyposażone w niezbędne meble oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym mają osoby kontynuujące naukę oraz osoby usamodzielniane pochodzące z Powiatu Olkuskiego.

Skierowanie do mieszkania chronionego następuje w drodze decyzji administracyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Mieszkaniec ma obowiązek realizowania zapisów indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych uchwałą Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej, w tym: podjęcie lub kontynuowanie nauki, uzyskanie przygotowania zawodowego, podjęcie pracy zawodowej, złożenie wniosku o przydział mieszkania z zasobów Gminy.

Szczegółowe zasady pobytu w mieszkaniu chronionym oraz prawa i obowiązki mieszkańca określa „Regulamin mieszkania chronionego”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 14.01.2015r.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem mieszkania chronionego sprawuje pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Zakres działania mieszkania chronionego:

 • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,
 • stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,
 • stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. – przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,
 • rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,
 • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,
 • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,
 • umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.

 

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z póżn. zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych;
 • Uchwała nr XXXVII/411/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 10 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.