Świadczenia i dodatki przyznaje się rodzinom  od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek, o którym mowa powyżej rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu ze względu na miejsce zamieszkania.

Świadczenia pieniężne obligatoryjne:

 1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
 • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 1. Aby uzyskać świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka składa wniosek, do którego należy dołączyć:
 • akt urodzenia dziecka;
 • potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej;
 • pesel dziecka;
 • oświadczenie o nr konta, na które mają być przekazywane środki finansowe.
 1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie oraz dodatki również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
  a) uczy się:
 • w szkole;
 • w uczelni;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
 1. b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
 • w szkole;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Dodatki do świadczeń

 1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 2. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 3. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:
  • utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym prze podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożone przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka,
  • środki finansowe, o których mowa powyżej, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka do wysokości ustalonej w umowie,
  • pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów zawiązanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka .

  Świadczenia pieniężne fakultatywne:

  Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
  1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  2. świadczenie na pokrycie.

  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo.

  Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł miesięcznie.
  Ustalając wysokość wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka bierze się pod uwagę w szczególności:
  1. kwalifikacje,
  2. ukończone szkolenia,
  3. staż pracy rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodziny dom dziecka.

  W przypadku, gdy rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie sprawuje opieki nad dzieckiem z powodu:
  umieszczenia dziecka w jednostce tj. domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym albo opuszczenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka przez ostatnie powierzone dziecko lub osobę, która osiągnęła pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, nad którymi była sprawowana piecza zastępcza, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka za okres pozostawania w gotowości, do czasu powrotu dziecka z jednostki lub przyjęcia kolejnego dziecka otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczasowego wynagrodzenia.

  Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

  Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

  Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697.);
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769.)

  oraz rozporządzenia do w/w ustaw.