DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 15
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań u osób niepełnosprawnych.

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających się w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Kogo dotyczy

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami :
1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu
z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
3. kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
4. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dla osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania. Osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu. Osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką składa się wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
Miejscem właściwym dla powiatu olkuskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.
W terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku PCPR powiadamia
w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U
z 2011r; Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U.
z 11 grudnia 2007r., nr 230, poz. 1694).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna. W takim przypadku lekarz na wniosku osoby niepełnosprawnej musi wyraźnie zalecić uczestnictwo opiekuna. Wysokość dofinansowania wynosi:
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej
z lekkim stopniem niepełnosprawności
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
e) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna turnusu.
3. Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu (pod uwagę bierze się przeciętny miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc,
w którym składany jest wniosek, tj.:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do lat 16 albo
w wieku do lat 24 uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
5. W przypadku niewystarczających środków finansowych PFRON na pokrycie wszystkich wniosków złożonych w bieżącym roku, Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale ustala kwoty dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przyjmuje dodatkowe kryteria oceny przy rozpatrywaniu wniosków.