Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wnioski na powyższy program przyjmowane są od 10.03.2015r. Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa:

 • w Module I –w dniu 31 sierpnia 2015 r.– dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania  sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).
 • w ModuleII ( pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) – w dniu 10 października 2015 r.z tym, że:
  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt. 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
  • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

W chwili obecnej  nie będą realizowane  formy wsparcia w Module I:

   • Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   • Obszar C Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca  zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Wnioski oraz załączniki do pobrania »kliknij tutaj

Uwaga Wnioskodawcy

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21, w pok. 14 lub 15,
w godz. od 07:00 do 15:00.
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej PCPR lub można uzyskać w pokoju
nr 14 lub 15, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl – Aktywny Samorząd

 

ARCHIWUM:

PDFWERSJA NIEAKTUALNA TEKSTU OD DNIA 24-07-2015