(Wersja nieaktualna)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, iż w dniu 03 marca 2014r. Powiat Olkuski podpisał aneks do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kontynuację w 2014 r. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Cele programu :

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Cele szczegółowe programu:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzezumożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwainformacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednosteksamorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można śledzić na stronie www.pfron.org.pl. oraz w zakładkach samorząd, aktywny samorząd.

Poniżej przedstawiamy kierunki działań pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, które są realizowane w 2014 roku (moduły, obszary i zadania programu):

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.