kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji ds. Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 15
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Kogo dotyczy

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli :
1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty :
– 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. ustawy na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
1. kopia orzeczenia lub kopia z treści orzeczenia, o którym mowa w art.1, art. 5 pkt. 1a lub art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721, z późn. zm.), a w przypadku osoby, o której mowa w art.62 ust. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.,
2. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, potwierdzające konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz określające zakres dofinansowania,
3. oferta cenowa urządzenia lub usługi,
4. kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski PFRON

Opłaty

Nie pobiera się.

Miejsce i czas składania dokumentów

Wniosek składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.
W przypadku zamieszkania na terenie powiatu olkuskiego będzie to : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941
Wnioski można składać w każdym czasie.

Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia.
W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U
z 2011r; Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON; (Dz.U
z 2013r; poz.1190 z późn. zm).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak, niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia.
2. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ma zaległości wobec Funduszu lub osoba ta w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.
5. Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale nr 127/18/IV/2012 z dnia 18.04.2012r. określił katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
6. W przypadku niewystarczających środków finansowych PFRON na pokrycie wszystkich wniosków złożonych w bieżącym roku, Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale ustala kwoty dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przyjmuje dodatkowe kryteria oceny przy rozpatrywaniu wniosków.