INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący
o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Panu/Pani informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, NIP:6371847165, REGON: 357009728, (32) 641-32-92, (32) 643-39-41, strona internetowa: www.pcpr.olkusz.pl, e-mail: pcprolkusz@wp.pl.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Kornelią Zaporowską:
1) przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane w celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3) ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) przenoszenia danych osobowych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo do sprzeciwu,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika
w szczególności z n/w przepisów prawa:
– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
– ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
– ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
– ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
– ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
– aktów wykonawczych.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.