OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, NIP:6371847165, REGON: 357009728, (32) 641-32-92, (32) 643-39-41, strona internetowa: www.pcpr.olkusz.pl, e-mail: pcpr@pcpr.olkusz.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Kornelią Zaporowską przesyłając informację na adres e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl, listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wykorzystywane w następujących celach:

 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w tym dotyczących umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • w celu realizacji zawartych umów;
 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z:
  1. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  5. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  6. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  7. ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  8. ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  9. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  10. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 2. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 3. 6 ust 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub w innych obowiązujących przepisach prawa;
 2. przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – 6 lat), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
 3. do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie;
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).