DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU INFORMUJE, ŻE  03.07.2023 roku ROZPOCZYNA SIĘ PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC.

Jednostką realizującą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, tel. 0-32 641 32 92, 643 39 41, adres mail pcpr@pcpr.olkusz.pl

Zajęcia prowadzone będą w budynku PCPR, III piętro, sala szkoleniowa – max. 6  uczestników ( 3 PARY ). Łączny czas programu obejmuje 15 godzin zajęć grupowych oraz 30 godzin zajęć pracy indywidualnej – po 10 godzin na parę.

Odbiorcy programu:

 • osoby, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny,
 • osoby, które aktualnie biorą udział w programie kor-ed (cykl jest w końcowej fazie realizacji oraz prowadzone są działania rekrutacyjne do programu psychologiczno-terapeutycznego) i z diagnozy dokonanej przez realizatora programu kor-ed wynika wskazanie, a ze strony uczestnika gotowość do dalszej, pogłębionej pracy,
 • osoby, które nie uczestniczyły w programie kor-ed, ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania w relacjach rodzinnych, np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami (terapeutami, psychoterapeutami, i innymi).

 

Założenia programu:

Zawartość merytoryczna i szczegółowe treści oraz sposób realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego wynikają z przyjętej przez autorów/realizatorów koncepcji teoretycznej, jednak wskazane jest, aby uwzględniane były następujące obszary tematyczne:

 • integracja, budowanie bezpieczeństwa w grupie (w przypadku realizacji programu w formie pracy grupowej),
 • edukacja w zakresie podstawowym dot. zjawiska przemocy w rodzinie (szczególnie dla osób, które nie uczestniczyły w zajęciach programu kor-ed),
 • komunikacja w relacji – style komunikacji: agresywny, uległy, asertywny,
 • rozwijanie i utrwalanie metody komunikacji z osobami najbliższymi, bez stosowania przemocy,
 • rola emocji w relacji, umiejętność wyrażania emocji bez agresji,
 • poznawanie siebie w relacjach: diagnozowanie osobistych uwarunkowań, blokad, zasobów mających wpływ na funkcjonowanie w relacjach,
 • analiza swoistych dla danego związku czynników zagrożenia i czynników wzmacniających pozytywny  rozwój relacji,
 • wyznaczanie kierunków rozwoju relacji związku (rodziny) – strategia własnych działań uczestników programu i wspomagania się specjalistami.

 

Realizacja programu przebiega w zależności od specyfiki uczestników, w tym szczególnie w zależności od:

 • zdiagnozowanych czynników wpływających dotychczas i aktualnie na relacje w rodzinach uczestników,
 • poziomu samoświadomości i motywacji uczestników i ich małżonków(-ek), partnerów(-ek), członków rodziny – do pracy korekcyjnej.

 

Osoby stosujące przemoc, u których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, powinny
w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia. W związku z tym reguły uczestnictwa obejmują zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu
i zażywania substancji psychoaktywnych.

Harmonogram spotkań indywidualnych będzie na bieżąco ustalany pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Ewentualne pytania w w/w sprawie proszę kierować do pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Koordynator programu: Magdalena Pielka  tel. 0-32 643 39 41 wew. 22

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLKUSZU INFORMUJE, ŻE 06.09.2023 ROKU ROZPOCZYNA SIĘ II EDYCJA ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE.

Jednostką realizującą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, tel. 0-32 641 32 92, 643 39 41, adres mail: pcpr@pcpr.olkusz.pl

Zajęcia prowadzone będą w budynku PCPR, III piętro, sala szkoleniowa – max. 12 uczestników. Łączny czas programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych.

Warunkiem przyjęcia osoby do programu jest uznanie przez nią faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. Osoby stosujące przemoc wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

Uczestnik programu korekcyjno – edukacyjnego podpisuje reguły uczestnictwa, tzw. Kontrakt. Reguły te obejmują w szczególności:

 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach;
 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
 • wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie.

Osoby stosujące przemoc, u których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, powinny
w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia. W związku z tym reguły uczestnictwa obejmują zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu
i zażywania substancji psychoaktywnych.

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc
 • uzyskanie przez niego świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
 • opracowanie„ planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu  użyciu siły i przemocy
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych i konstruktywnego wyrażania uczuć.

Ewentualne pytania w w/w sprawie proszę kierować do pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Koordynator programu: Magdalena Pielka tel. 0-32 643 39 41 wew. 22

HARMONOGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

II EDYCJA

TERMIN REALIZACJI: 06 Wrzesień 2023 r.– 30 Listopad 2023 r.

Miesiąc Data Ilość godzin
Wrzesień 06.09.2023 r 4
13.09.2023 r. 4
20.09.2023 r. 4
27.09.2023 r. 4
Październik 04.10.2023 r. 4
11.10.2023 r. 4
18.10.2023 r. 4
25.10.2023 r. 4
Listopad 02.11.2023 r. 4
08.11.2023 r. 4
15.11.2023 r. 4
22.11.2023 r. 4
23.11.2023 r. 4
29.11.2023 r. 4
30.11.2023 r. 4