Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zostało powołane na mocy Uchwały Nr IV/13/98 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 29.12.1998r.. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Starosty Olkuskiego Nr 63/2011 z dnia 08.08.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu wyznaczone zostało na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W Centrum tym z dniem 01 października 2011r. utworzony został Zespół ds. Pieczy Zastępczej, który od dnia 01 stycznia 2012r. realizuje zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nasza Misja

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom powiatu warunków do godnego życia i rozwoju poprzez wspieranie wszelkiej aktywności, informowanie o możliwościach wykorzystania własnych i zewnętrznych zasobach oraz zintegrowany sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy.

Podstawy prawne, Statut, Regulamin organizacyjny, Struktura organizacyjna

Uchwała nr IV/13/98 Rady Powiatu Olkuskiego z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
Uchwała nr XXXIV/376/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.
Zarządzenie Starosty Olkuskiego Nr 63/2011 z dnia 08.08.2011r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Uchwałą nr 523/49/V/2018 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 07.11.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

W skład Centrum wchodzą następujące zespoły:

1. Zespół ds. pomocy społecznej
2. Zespół ds. pieczy zastępczej
3. Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4. Zespół ds. obsługi finansowo – księgowej
5. Zespół ds. organizacji i kadr
6. Zespół ds. realizacji projektów EFS
7. Punkt Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego na prawach Zespołu

PCPR w Olkuszu realizuje swoje zadania na podstawie następujących ustaw:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511)
2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 303)
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. Poz.1508z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018, poz. 998)
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.)
7. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018r. poz. 2094 z późn. zm.)
8. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1109)
9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390)

Strategia PCPR

Zatwierdzone programy są podstawowymi i obowiązującymi w latach 2011 – 2015 dokumentami lokalnej polityki społecznej, które wyznaczają kierunki i sposoby rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na terenie powiatu olkuskiego. W realizację dokumentów programowych zaangażowane będą gminne i powiatowe instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i instytucje administracji publicznej.

Aktualna strategia powiatowa dostępna jest do pobranie w formie elektronicznej w dziale >> DO POBRANIA

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olkuskim:

  • Prezentacja I  [POBIERZ]
  • Prezentacja II [POBIERZ]
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Powiatu Olkuskiego Na Lata 2015-2020 [POBIERZ] – wersja robocza 23.10.2015r.
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Powiatu Olkuskiego Na Lata 2016-2021 [POBIERZ]

Kolejne materiały dotyczące Strategii PCPR będą umieszczane na stronie internetowej na bieżąco.

Strategia PCPR 2015-2020 Powiat Olkuski mapka