pfron-logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje, że wzorem poprzednich lat powiat olkuski kontynuuje w 2016r. realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – finansowanego ze środków PFRON

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016r.:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

Zadanie 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 od dnia 21.03.2016r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

dla Modułu  I –do 30 sierpnia 2016r.

dla  Modułu II

do 15 kwietnia 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

do 10 października 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

Więcej informacji na stronach: www.pfron.org.pl  lub pod numerem telefonu 32 643 39 41

 

Tab. Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r. Harmonogram wynika z obowiązujących zasad realizacji modułu II programu.

21.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
tryb ciągły Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Druki  wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące w 2016r. :

 1. dla osoby niepełnosprawnej pełnoletniej
 2. dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/podopiecznego niepełnosprawnego,
 3. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 1,
 4. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2,
 5. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2,
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3,
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4,
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar D,
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł II.

 

  Załączniki do wniosku  :

 1. oświadczenie o wysokości dochodu – wspólne gospodarstwo domowe,
 2. oświadczenie o wysokości dochodu – samodzielne gospodarstwo domowe,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar B Zadanie nr 1 ( wzrok ),
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar B Zadanie nr 1 ( kończyny górne ),
 6. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar C Zadanie nr 3 i 4,
 7. zaświadczenie Moduł II wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły,
 8. zaświadczenie nr 1, Moduł I/Obszar D,
 9. zaświadczenie nr 2, Moduł I/Obszar D,
 10. zaświadczenie  Moduł II dla studentów pracujących.