W dniu 01.01.2012r. weszła w życie uchwalona w dniu 09.06.2011r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332). Zgodnie z art. 240 ust. 1 do pomocy dla osób usamodzielnianych przyznanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości.

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie, za zgodą rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

  1. uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
  2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Zgodnie z art. 82 cyt. Ustawy rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania również oraz dodatki po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej i uczy się.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą

  1. przyznaje się pomoc na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie
  2. udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia.

Pomoc w usamodzielnieniu udzielana jest na wniosek osoby usamodzielnianej.

Na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości wskazuje osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum rodzinie.