pfron-logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje, że wzorem poprzednich lat powiat olkuski kontynuuje w 2017r. realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – finansowanego ze środków PFRON

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

www.pfron.org.pl

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2017r.:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

 

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

Zadanie 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

– a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

informacje
zaświadczenia moduł II

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 od dnia 20.02.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

dla Modułu  I –do 30 sierpnia 2017r.

dla  Modułu II

do 30 marca 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

do 10 października 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

 

Tab. Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

28.02.2017 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowaniew ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
28.04.2017 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)
10.10.2017 Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach Modułu II programu
04.12.2017 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2018 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 r.
30.08.2018 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2017 roku na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 32 643 39 41.

Druki  wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące w 2017r. :

 1. dla osoby niepełnosprawnej pełnoletniej
 2. dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/podopiecznego niepełnosprawnego,
 3. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 1,
 4. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2,
 5. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2,
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3,
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4,
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar D,
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł II.

 

  Załączniki do wniosku  :

 1. oświadczenie o wysokości dochodu – wspólne gospodarstwo domowe,
 2. oświadczenie o wysokości dochodu – samodzielne gospodarstwo domowe,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar B Zadanie nr 1 ( wzrok ),
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar B Zadanie nr 1 ( kończyny górne ),
 6. zaświadczenie lekarskie Moduł I/Obszar C Zadanie nr 3 i 4,
 7. zaświadczenie Moduł II wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły,
 8. zaświadczenie nr 1, Moduł I/Obszar D,
 9. zaświadczenie nr 2, Moduł I/Obszar D,
 10. zaświadczenie  Moduł II dla studentów pracujących.