System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz, szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala on na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, bada skuteczność wydatkowania środków PFRON.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinasowanie, umowy dofinasowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności, które ułatwiają realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinasowania, bądź rozliczenia dofinasowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie wnioski będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinasowania.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

uzyskanie informacji,
wypełnienie wniosku,
podpisanie i złożenie wniosku,
dokonanie uzupełnień,
zapoznanie się ze wzorem umowy,
rozliczenie dofinasowania.

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Dokumenty dotyczące programu :

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/

Zarządzenie Nr 4/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

z dnia 22 lutego 2022 r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
w sprawie   wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2022r.

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, zarządzam co następuje:

1. 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd ‘’ :

Procedura przyjmowania wniosków złożonych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd ‘’ odbywa się w 2022 r. w oparciu o :

1) uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’,

2) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd ’’; stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. z późn. zm.,

3) dokumentu pn. ,, Kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące Realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd ‘’ w 2021 r. (załącznik do uchwały nr 16 / 2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.),

4) załączniki i materiały informacyjne, uchwały oraz interpretacje dotyczące programu ,, Aktywny samorząd ‘’ przekazywane przez PFRON,

5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Realizator programu uszczegóławia zasady rozpatrywania wniosków, w szczególności dotyczące :

1) weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków (w tym kryteria oceny merytorycznej wraz ze sposobem stosowania oceny),

2) podejmowania i realizacji decyzji o przyznaniu dofinansowania,

3) wyliczania wysokości dofinansowania w module II,

4) rozliczania przyznanych osobom niepełnosprawnym środków PFRON w sposób umożliwiający ocenę zgodności podejmowanych decyzji z przyjętymi zasadami.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym Realizatorom Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wnioski złożone w formie papierowej zostaną również ujęte w SOW. Realizator otwiera nabory wniosków o dofinansowanie w 2022r. za pomocą SOW, z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie :

1) modułu I od dnia 01. 03. 2022 r. do 31. 08. 2022 r.

2) modułu II :

a) od dnia 01. 03. 2022 r. do 31. 03. 2022 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2021 / 2022,
b) od 01. 09. 2022 r. do 10. 10. 2022 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2022 / 2023.
Za weryfikację wniosku, merytoryczną ocenę wniosku, przygotowanie umowy, rozliczenie umowy odpowiedzialni są pracownicy Działu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektor PCPR sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu rozpatrywania wniosków oraz podejmuje decyzję przyznania lub odmowy dofinansowania w ramach programu. O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie w zależności w jaki sposób został złożony wniosek, drogą elektroniczną lub pocztową.

MODUŁ I

Realizator w ramach modułu I przyjmuje punktowy system oceny merytorycznej wniosków, poprzez ustalenie preferencji związanych z realizacją celów programowych i ustanowienie punktacji dla danego limitu środków finansowych PFRON przekazanego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które według Realizatora :

1) zamieszkują na terenie wiejskim – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

2) nie korzystały z dofinansowania w ramach programu ,,Aktywny samorząd ‘’ – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 15,

3) są samotne – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 8,

4) studiują – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 8,

5) realizują obowiązek szkolny (dzieci i młodzież niepełnosprawna) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

6) prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z inną osoba niepełnosprawną – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 3,

7) prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z więcej niż jedną osobą niepełnosprawną – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 6.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest na Karcie oceny wniosku. Maksymalna ilość otrzymanych punktów dla Wnioskodawcy wynosi 100 ( punktacja wynikająca z kryteriów PFRON i Realizatora). Przyjmuje się minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania wynoszący 10 punktów dla Wnioskodawcy. W ramach punktowego systemu oceny wniosków tworzy się listę rankingową wniosków, szeregowaną według kolejności wynikającej z uzyskanej oceny merytorycznej. Realizator przyjmuje co najmniej kwartalne cykle realizacji ocenianych merytorycznie wniosków. Wnioski, które uzyskały ocenę poniżej ustalonego minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z wysokości dostępnego limitu środków PFRON przekazanych Realizatorowi programu, przy czym każdy wniosek pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym może być zrealizowany, w kolejności wynikającej z sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej.
W ramach dojazdu osoby niepełnosprawnej na spotkanie z ekspertem PFRON przyjmuje się do rozliczenia koszty dojazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu, przy czym do rozliczenia należy przedłożyć bilety a w drugim przypadku przedłożyć oświadczenie, w którym należy wykazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, zużycie paliwa / 100 km, cenę paliwa.
W przypadku wniosku, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu. Eksperta powołuje Realizator programu.
Przyjmuje się do rozliczenia w ramach Obszaru A, Zadania nr 2 , koszty:

1) dojazdu pociągiem – do rozliczenia należy przedłożyć bilety kolejowe kl. II oraz harmonogram kursu i egzaminów na prawo jazdy,

2) dojazdu publicznymi środkami transportu innymi niż PKP – do rozliczenia Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć bilety oraz harmonogram kursu i egzaminów na prawo jazdy,

3) dojazdu prywatnym środkiem transportu – należy przedłożyć harmonogram kursu i egzaminów na prawo jady, oświadczenie, w którym należy wykazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, zużycie paliwa / 100 km, cenę paliwa.

Moduł II

W ramach posiadanych środków finansowych dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony o kryteria określone przez Realizatora nie więcej niż o 700 zł tj. :

1) z tytułu posiadanego orzeczenia / stopień znaczny o kwotę 400 zł, stopień umiarkowany o kwotę 300 zł, w przypadku występowania więcej niż jedna dysfunkcja zwiększa się kwotę o 200 zł.

2) z tytułu dochodu :

a) osoba samotna : dochód powyżej 2 100 zł – kwota 100 zł, dochód od 1 901 zł do 2 100 zł – kwota 200 zł; dochód od 1 600 zł do 1 900 zł – kwota 300 zł; dochód poniżej 1 600 zł – kwota 400 zł.
b) osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe : dochód powyżej 1 800 zł – kwota 100 zł; dochód od 1 601 zł do 1 800 zł – kwota 200 zł; dochód od 1 300 zł do 1 600 zł – kwota 300 zł; dochód poniżej 1 300 zł – kwota 400 zł.
2. Traci moc Zarządzenie nr 5.2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 23.02.2021r.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Osoby aplikujące o dofinasowanie ze środków PFRON, w ramach programu „Aktywny samorząd” składają wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj. na terenie powiatu olkuskiego. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, a formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

W ramach tegorocznej edycji programu Aktywny Samorząd realizowane są następujące obszary i zadania:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Terminy: wnioski w ramach ww. zadań można składać już od 01 marca drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia br.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy
W ramach Modułu II wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną od 01 marca 2022 roku, termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

dnia 31 marca br. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

oraz

dnia 10 października br. dl wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

Informacja dla studenta!

System SOW na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku o Moduł II uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia lub 500 zł – w przypadku, gdy  wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego.

Przyznana pomoc w programie Aktywny samorząd, pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego lub ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu
a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.pcpr.olkusz.pl  lub strony PFRON tj.  www.pfron.org.pl i zapoznanie się z najnowszymi komunikatami między innymi związanymi z programem „Aktywny samorząd”.rong> i zapoznanie się z najnowszymi komunikatami między innymi związanymi z programem „Aktywny samorząd”.