Zespół ds. Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania ustawowe:

 • Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

 • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 • Obejmowanie pomocą oraz przyznawanie świadczeń pieniężnych osobom pełnoletnim, rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, w którym przebywają osoby pełnoletnie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.

 • Nadzór nad działalnością domu pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy – jednostek organizacyjnych powiatu olkuskiego.

 • Prowadzenie procedury dotyczącej umieszczenia i odpłatności w domu pomocy społecznej oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych.

 • Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy.

 • Przygotowywanie i realizacja porozumień dotyczących pokrywania kosztów na opiekę i wychowanie dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej również na terenie innego powiatu.

 • Prowadzenie procedury dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych.

 • Kierowanie do instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

 • Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych).

 • Wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

 • Przygotowywanie umów dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

 • Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych.

 • Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

 • Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

 • Do zadań Zespołu ds. pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:

 • Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 • Prowadzenie procedury dotyczącej umieszczenia i odpłatności w środowiskowym domu samopomocy oraz wydawanie stosownych decyzji administracyjnych.

 • Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 • Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przemocy w rodzinie realizowanych przez Zespół ds. pomocy społecznej należy opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.