Baza Instytucji Publicznych i Niepublicznych udzielających pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest adresowana do osób poszukujących specjalistycznego wsparcia zarówno stosujących zachowania agresywne czy doświadczających przemocy, jak i do pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Można tu znaleźć m.in. bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; bazę podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy.

Treści te zawierają istotne informacje przydatne z uwagi na prowadzoną specjalistyczną działalność pomocową świadczoną przez szereg instytucji.

Bazy danych/rejestry:

  1. wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2021r
  2. wykaz placówek tymczasowego schronienia 2021 r
  3. wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia 2021 r
  4. wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2021 r
  5. wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2021 r
  6. rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2021_r. – POWIAT OLKUSKI-skonwertowany
  7. baza instytucji przemoc 2021 rok – POWIAT OLKUSKI-skonwertowany

Informacje i materiały dla osób doznających przemocy oraz pracowników służb zajmujących się wsparciem i udzielaniem pomocy ofiarom przemocy są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jako źródło niezbędnych informacji zostały pogrupowane w odpowiednie zakładki wymienione poniżej.

Rodzina i Małżeństwo
Problemy rodzinne

Rodzina – portal informacyjny  (usługa online)
Rozwiąż spór przez mediację
Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Skorzystaj z pomocy w opiece nad dziećmi oraz w ich wychowaniu
Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie pomocy dzieciom – infolinia
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – infolinia
Uzyskaj pomoc w sprowadzeniu dziecka uprowadzonego za granicę

Zasiłki i Pomoc Finansowa
Trudna sytuacja

Skorzystaj z pomocy dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa
Skorzystaj z pomocy Funduszu Sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, świadków oraz osób im najbliższych (część A wniosku)
Skorzystaj z pomocy Funduszu Sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, świadków oraz osób im najbliższych (część B wniosku)
Skorzystaj z pomocy społecznej
Zgłoś się do urzędu pracy  (usługa online)
Złóż wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2  (usługa online)

Zachęcamy również osoby zainteresowane do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=przeciwdzialanie_przemocy