Pomoc w formie wsparcia w środowiskowym domu samopomocy udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

 

W Powiecie Olkuskim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu ponadlokalnym, zapewnia on dzienną opiekę dla 45 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy

32-300 Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest typem domu A B C przeznaczonym dla:

 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Dom działa pięć dni w tygodniu po osiem godzin, w tym co najmniej sześć godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami. W placówce mogą być prowadzone także zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz byłych uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu oferuje usługi obejmujące w szczególności treningi, poradnictwo, pomoc, opiekę, terapię i inne formy aktywności mające w konsekwencji wpłynąć na polepszenie funkcjonowania społecznego uczestnika. W ramach treningu kulinarnego uczestnicy wraz z opiekunami przygotowują gorący posiłek.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. OPS przesyła dokumentacje do właściwego PCPR w celu wydania decyzji o skierowaniu. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie, decyzję wydaje się na czas określony, nie dłużej niż 3 miesiące. Po tym okresie decyzja może być przedłużona na czas niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię dowodu potwierdzającego tożsamość;
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności z zakresu lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty;
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu w ostatnich 12 miesiącach;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny. Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego. Osoby osiągające dochód poniżej 300 % kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. osoby samotne – 634 PLN, na osobę w rodzinie 514 PLN nie ponoszą opłat.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za usługi świadczone
w ŚDS.

Od stycznia 2016r. Powiat Olkuski zlecił prowadzenie ŚDS organizacji pozarządowej – Olkuskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

 

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. Z 2010, Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)