kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej, zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Kogo dotyczy

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki zamierzające utworzyć warsztat terapii zajęciowej lub zwiększyć liczbę uczestników istniejącego warsztatu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek wraz z projektem zgodnie z § 3 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
2. Wniosek wraz z informacjami zgodnie z § 6 ust. 2. w/w rozporządzenia.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

30 dni od złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej to 70%, a kosztów bieżącej działalności to 90%.