kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 14
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest formą rehabilitacji, mającą na celu działanie w dziedzinie:
Sportu – doskonalenie jego sił psychofizycznych indywidualnie lub zbiorowo), według reguł umownych,
Kultury – wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochrona dziedzictwa kultury,
Rekreacja – aktywność fizyczna podejmowana dla wypoczynku
i odnowy sił psychofizycznych polegająca na organizowaniu zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
Turystyka – zorganizowanie, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, w celu krajoznawczym lub będące formą czynnego wypoczynku.

Kogo dotyczy

Osób prawnych i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i miejsce składania dokumentów

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia wniosków niekompletnych PCPR w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawców o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie bez rozpatrzenia .

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.Uz 2011 r. Nr 127; poz. 721 z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON; (Dz.U. z 2013r; poz.1190 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Podstawą dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.