kontakt:
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pok. nr 15
telefon:
(32) 643-39-41

Opis sprawy/zadania

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Kogo dotyczy

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się z załącznikami:
1. kopia orzeczenia lub kopia z treści orzeczenia, o którym mowa w art.1, art. 5 pkt. 1a lub art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011r. nr 127, poz.721, z późn. zm.), a w przypadku osoby, o której mowa w art.62 ust. ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.,

2. aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, potwierdzające konieczność likwidacji barier w komunikowaniu się oraz określające zakres dofinansowania,

3. oferta cenowa urządzenia lub usługi,

4. kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Formularze i wnioski do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21
Wnioski oraz załączniki do pobrania tutaj.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce składania dokumentów

Wniosek składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.
W przypadku zamieszkania na terenie powiatu olkuskiego będzie to : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego21, tel. 032 6433941
Wnioski można składać w każdym czasie.

Termin załatwienia sprawy

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia.
W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje się wnioskodawcę o występujących uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.Uz 2011r; Nr 127; poz. 721 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON; (Dz.U z 2013r; poz.1190 z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Podstawę dofinansowania zadania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

2. Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ma zaległości wobec Funduszu lub osoba ta w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

5. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

6. Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale nr 127/18/IV/2012 z dnia 18.04.2012r. określił katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

7. W przypadku niewystarczających środków finansowych PFRON na pokrycie wszystkich wniosków złożonych w bieżącym roku, Zarząd Powiatu w Olkuszu w uchwale ustala kwoty dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przyjmuje dodatkowe kryteria oceny przy rozpatrywaniu wniosków.