ue-loga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest realizatorem Projektu pn. „Aktywni razem” w ramach IX Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.01.2019 roku do 31.12. 2021 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu olkuskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej, osób niepracujących opiekujących się dziećmi
z niepełnosprawnościami.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. a) u osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone)
  – efektywność społeczno-zatrudnieniowa – co najmniej 34%
  – efektywność zatrudnieniowa – co najmniej 12%
  b) u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  – efektywność społeczno-zatrudnieniowa – co najmniej 34%
  – efektywność zatrudnieniowa – co najmniej 22%

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • praca socjalna
 • poradnictwo pedagogiczne
 • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
 • usługi o charakterze edukacyjnym
 • zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,
 • staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
 • stypendia stażowe,
 • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji wsparcia zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie.

 

Wartość projektu: 1 646 901,10zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 399 842,56 zł
Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z Funduszy Europejskich, Program Regionalny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21,
telefon: (32) 643-39-41 e-mail: pcprolkusz@wp.pl

Zarządzenie numer 1 – regulamin rekrutacji
Zarządzenie numer 2 – regulamin uczestnictwa
ANKIETA REKRUTACYJNA 2021
klauzula-informacyjna-do-przetwarzania-danych-osobowych