logo

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania ( wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu,  można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl

Regulamin w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu obowiązujący w 2018 roku.


Zarządzenie nr 30. 2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 20.11.2018r.

w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Działając na podstawie § 3 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ustalam:

§ 1 Dokonuje się następujących zmian w Zarządzeniu nr 13. 2018 z dnia 14.05.2018r.:

ust. 12 otrzymuje brzmienie:

12. Realizator w pierwszej kolejności dofinansuje ze środków PFRON do:

 1. opłaty za naukę ( czesne) – równowartość kosztów czesnego, w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 583 zł (netto) na osobę,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4 000 zł,
 3. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1000 zł.
 4. w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch
  i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) zostanie zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1500 zł będzie możliwe wyłącznie w przypadku,
  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 583 zł ( netto) na osobę,
 5. w ramach posiadanych środków finansowych wymienione dofinansowania zostaną zwiększone o dodatek:
  1. przyjęty przez Realizatora – suma zwiększenia dodatku w ramach tego kryterium nie może być większa niż 700 zł. – tj.
   • z tytułu posiadanego orzeczenia / stopień znaczny o 300 zł, stopień umiarkowany
    o 200 zł, w przypadku występowania więcej niż jedna dysfunkcja, nie jest brany
    pod uwagę stopień niepełnosprawności tylko zwiększa się kwotę o 400 zł.
   • z tytułu dochodu
    dochód kwota dodatku
    osoba samotna od 1501 zł do 1 700 zł 100 zł
    od 1201 zł do 1500 zł 200 zł
    poniżej 1200 zł 400 zł
    średni dochód miesięczny na członka wspólnego gospodarstwa domowego od 1 201 zł do 1 400 zł 100 zł
    od 901 zł do 1 200 zł 200 zł
    poniżej 900 zł 400 zł
   • z tytułu ponoszenia kosztów np. konieczności korzystania z pomocy innych osób
    umożliwiającej pobieranie nauki, występowania znaczących barier w poruszaniu
    się lub komunikowaniu się ( np. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym,
    korzystanie z usług tłumacza migowego) – 200 zł.
  2. przyjęty przez PFRON tj.:
   • 500 zł – w przypadku poniesionych kosztów kształcenia poza miejscem zamieszkania,
   • 300 zł – w przypadku posiadania (ważnej) Karty Dużej Rodziny,
   • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów / nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
   • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
 6. wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
  1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok,
  2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.”

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje o otrzymanych środkach finansowych PFRON w ramach drugiej transzy na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r. Zgodnie z decyzją Pełnomocników Zarządu w sprawie podziału Moduł I oraz Moduł II na udzielenie dofinansowań w ramach II transzy:

 • Module I przeznacza się na realizację środki w wysokości 156 303,61 zł
 • Module II przeznacza się na realizację środki w wysokości 91 239,85 zł

Ponadto na:

 • obsługę przeznacza się na realizację środki w wysokości 12 37,17 zł
 • promocję przeznacza się na realizację środki w wysokości 2 475,43 zł
 • ewaluację przeznacza się środki na realizację środki w wysokości 1 237,72 zł

Ogółem kwota na środki finansowe w ramach II transzy przekazana na realizację : 263 633,78 zł.

Otrzymane środki zapewnią realizację wszystkich złożonych wniosków w 2018r. W Module II dofinansowania będą przyznawane według Zarządzenia nr 30. 2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 20.11.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu znajdującego się powyżej.


Zarządzenie nr 15. 2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 24.05.2018r.

W sprawie wprowadzenia zmian Zarządzenia nr 6. 2018 z dnia 05.02.2018r. Działając na podstawie § 3 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ustalam:

§1 – Wprowadza się następującą zmianę Zarządzenia nr 6. 2018 z dnia 05.02.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu:
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

10a. Ustala się wymagany udział Wnioskodawcy w Module I, Obszar B, Zadanie 1-pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

a) zakup do 2 000 zł ceny brutto – 10%,
b) zakup od 2 001 zł – 4 000 zł ceny brutto – 15%,
c) zakup od 4 001 zł – 6 000 zł ceny brutto – 20%,
d) zakup od 6 001 zł – 8 000 zł ceny brutto – 25%,
e) zakup powyżej 8 001 zł ceny brutto – 30% z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie nie więcej niż  8 000 zł,
f) zakup urządzeń brajlowskich do 12 000 zł ceny brutto – 10%
g) zakup urządzeń brajlowskich powyżej 12 001 zł ceny brutto – 15% z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota  dofinansowania wynosić będzie nie  więcej niż 12 000 zł.

§2 – Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


OTRZYMANE PRZEZ POWIAT OLKUSKI ŚRODKI PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD’’ w 2018r.

W dniu 07 maja 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Olkuskim w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r. Zgodnie z jej treścią przekazanie przyznanych przez PFRON w 2018 roku środków finansowych nastąpi w transzach, według następujących zasad:

1) pierwsza transza środków finansowych przekazana zostanie Realizatorowi w pierwszym półroczu, w formie zaliczki do łącznej wysokości 137 729,32 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 32/100), w tym na realizację:

a) Modułu I w wysokości 69 684,91 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 91/100),
b) Modułu II w wysokości 60 236,15 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 15/100),

oraz na:

c) obsługę realizacji programu, w wysokości 6 015,35 zł (słownie: sześć tysięcy piętnaście złotych 35/100),
d) promocję programu, w wysokości 1 195,27 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 27/100),
e) ewaluację programu, w wysokości 597,64 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 64/100),

2) druga transza środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu zostanie przekazana przez PFRON w IV kwartale roku, na podstawie zapotrzebowania, które Realizator składa do PFRON do dnia 15 października każdego roku.

Wysokość środków w drugiej transzy ustalana jest przez PFRON z uwzględnieniem możliwości finansowych PFRON, stopnia wykorzystania przez Realizatora środków przekazanych w ramach pierwszej transzy oraz proporcjonalnie do liczby wniosków o dofinansowanie lub kwoty zapotrzebowania we wnioskach zweryfikowanych pozytywnie.


Zarządzenie nr 13. 2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 14.05.2018r.

w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Działając na podstawie § 3 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ustalam:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Zarządzenia nr 6. 2018 z dnia 05.02.2018r. zmienia się treść ust. 12, który otrzymuje on brzmienie:
12. Realizator w związku z ograniczonymi środkami ze środków PFRON dofinansuje do:

1) opłaty za naukę ( czesne) – równowartość kosztów czesnego, w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 583 zł (netto) na osobę,

2) obniży dofinansowanie do czesnego u wnioskodawcy, który złożył wniosek o refundację poprzedniego semestru,

3) w ramach posiadanych środków finansowych wymienione dofinansowania zostaną zwiększone o dodatek przyjęty w kwocie do 500 zł i jego wysokość będzie uzależniona od postępów wnioskodawcy w nauce:

a) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

b) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

c) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018r.:

1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A– likwidacja bariery transportowej:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

b)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–  Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 : pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku albo pod inną opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :
–  w szkole policealnej,

–  w kolegium,

–  w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a  także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,
ul. Piłsudskiego 21 od dnia 01.03.2018r.  –  dla wnioskodawców zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
28.02.2018 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018
23.04.2018 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)
30.08.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 /Modułu II
04.12.2018 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2019 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 r.
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku
na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  lub pod numerem telefonu do Realizatora programu: 32 643 39 41.

 

Druki wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące
w 2018r.:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 1
4. Załączniki:

Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2
3. Załączniki:

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementow oraz oprogramowania

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I /Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2
4. Załączniki:

Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I /Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2
4. Załączniki:

3. Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I / Obszar C/Zadanie nr 2
4. Załączniki :

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/ Zadanie nr 3
3. Załączniki:

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości obowiązują dwie oferty
z niezależnych protezowni:

1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3
2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4
Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej nr 1
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar C/ Zadanie nr 4
3. Załączniki:

W trakcie ubiegania się o pomoc w w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości obowiązują dwie oferty z niezależnych protezowni :
1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3
2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I/Obszar D
3. Załączniki:

5. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
2. Załączniki :