ue-loga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest realizatorem Projektu pn. „Aktywność moja szansą” w ramach IX Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 roku do 31.12. 2018 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 132 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu olkuskiego w okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży korzystającej z form pieczy zastępczej, rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:

a) u osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone)
– efektywność społeczno-zatrudnieniowa – co najmniej 46%
– efektywność zatrudnieniowa – co najmniej 12%
b) u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
– efektywność społeczno – zatrudnieniowa – co najmniej 56%
– efektywność zatrudnieniowa – co najmniej 22%

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie
o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
  • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
  • zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  • oddziaływanie obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,
  • staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
  • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
  • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

Wartość projektu: 1 709 423.66zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 453 010.11 zł
Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z Funduszy Europejskich, Program Regionalny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, telefon: (32) 643-39-41 e-mail: pcprolkusz@wp.pl

ue-loga

Zarządzenie nr 18 2016-Regulamin rekrutacji

Zarządzenie nr 19 2016-Regulamin uczestnictwa w projekcie

Artykuł – Korzyści płynące z udziału w projekcie