Stosownie do treści art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, interwencja kryzysowa należy do zadań własnych powiatu. Została zdefiniowana w art. 47 ustawy o pomocy społecznej:

(…) 1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 1. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
 2. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

KORZYSTANIE Z INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NIE WYMAGA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ!!!

POMOC UDZIELANA PRZEZ SPECJALISTÓW JEST BEZPŁATNA!!!

 

Punkt Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – Ewa Sobolewska

Osoby, które potrzebują skorzystać z pomocy mogą zgłosić się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu (ul. Piłsudskiego 21)

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej przyjmuje od 7 do 15 w pokoju 38 (poziom 3), tel. 32 643 39 41 wew. 29

Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej realizując swoje zadania, współpracuje w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami opiekuńczymi i organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

 

W jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy?

nagłych, trudnych doświadczeń, takich jak:

 • kryzys w związku
 • wypadek lub ciężka choroba
 • śmierć bliskiej osoby
 • trudne sytuacje rodzinne
 • doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie)
 • utrata pracy

zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji:

 • groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie
 • myśli samobójcze
 • przemoc w rodzinie
 • zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej

gdy:

 • trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność, zagrożenie, złość, strach, rozpacz)
 • pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że trudno dłużej wytrzymać, że problem przekracza siły i możliwości, że jest się „pod ścianą”
 • pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, nerwowość, apatia, zobojętnienie, zimno, duszność, rożne bóle, ucisk w żołądku, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu

 w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy małżonek lub partner:

 • popycha, uderza, szarpie, dusi
 • zastrasza, grozi
 • wyśmiewa, upokarza, krytykuje
 • wymusza kontakty seksualne
 • niszczy, rozbija przedmioty
 • odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaniedbuje podstawowe potrzeby bliskich
 • szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym
 • domaga się posłuszeństwa, kontroluje – pieniądze, sposób zachowania, spędzania czasu, kontakty ze znajomymi i rodziną, domaga się utrzymywania
 • zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza, upokarza

Uzyskasz u nas pomoc psychologiczną.

Zapewniamy:

 • wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania
 • odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem
 • szukanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu
 • udzielenie informacji o możliwościach działania, innych miejscach, gdzie można uzyskać pomoc
 • poradnictwo dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • pomoc w znalezieniu miejsca w ośrodku wsparcia lub ośrodku interwencji kryzysowej
 • pomoc dla sprawców przemocy poprzez poradnictwo, wsparcie i zapewnienie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

Pomoc ta polega na szybkim udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian.

Możesz!

Zapobiec trwałym następstwom przykrych wydarzeń życiowych
Pomóc odzyskać równowagę psychiczną
Złagodzić cierpienia
Wesprzeć w próbach zmiany Twojego życia
Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z kłopotami.
Zawiodły dotychczasowe sposoby rozwiązania problemu
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE!!!