W sytuacjach zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia zadzwoń pod numer:
997 – Policja,
999 – Pogotowie Ratunkowe,
112 – Europejski Numer Alarmowy.

Jeżeli sprawca przestępstwa, w wyniku którego zostałaś(eś) pokrzywdzona(y), został skazany na karę pozbawienia wolności, ale nie przebywa w zakładzie karnym (sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności albo zastosował warunkowe zwolnienie z odbycia reszty w/w kary z jednoczesnym oddaniem skazanego pod dozór kuratora sądowego) i w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności:
– ponownie dopuścił się aktu przemocy wobec Ciebie lub innej osoby najbliższej,
– naruszył obowiązki nałożone na niego przez sąd,
– popełnił inne przestępstwo,
możesz podjąć stosowne kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny oraz poniesienie konsekwencji prawnych przez sprawcę przemocy.

MASZ PRAWO DO:

 1. powiadomienia Policji w sytuacji poczucia zagrożenia o Twoje życie lub zdrowie także w przypadku, gdy sprawcą przemocy lub groźby jej użycia jest najbliższa Ci osoba.
 2. uzyskania od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 3. zawiadomienia o w/w zdarzeniach kuratora sądowego sprawującego dozór nad skazanym, który:
  – może udzielić sprawcy pisemnego upomnienia, skutkującego, w razie naruszenia warunków tam zawartych, złożeniem odpowiedniego wniosku do sądu,
  – wnioskować do sądu o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo odwołanie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty w/w kary. Kurator może także złożyć do sądu wnioski o nałożenie wobec osoby skazanej za przemoc w rodzinie następujących obowiązków:
  – powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających,
  – poddania się leczeniu odwykowemu albo oddziaływaniom terapeutycznym,
  – uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  – powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
  – powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym w określony sposób,
  – powstrzymania się od zbliżania do pokrzywdzonego,
  – opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
 4. skorzystania z telefonu interwencyjno-informacyjnego: 801-12-00-02, którego celem jest udzielenie pokrzywdzonym niezbędnej pomocy psychologicznej lub prawnej, a przede wszystkim, w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności, podjęcie przez stosowne służby działań interwencyjnych zmierzających m.in. do izolacji sprawcy przemocy oraz postawienia go przed sądem.
  (Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronie internetowejwww.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info,www.ms.gov.pl .)
 5. skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, a także innej niezbędnej pomocy, udzielanej przez:
  – Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania
  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  – Sąd Rejonowy – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 6. skorzystania w ściśle określonych przypadkach z kompensaty wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. 169, poz. 1415 z późn. zm.).
  (wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty jest dostępny na stronie www.ms.gov.pl w zakładce „Działalność” -> „Pokrzywdzeni przestępstwem” -> „Kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw”).

 

PAMIĘTAJ!

Jeśli sprawca przestępstwa przebywa w zakładzie karnym, w sytuacji gdy chcesz zostać poinformowana(y) o jego zwolnieniu, ucieczce, udzielonej mu przepustce, przerwie bądź warunkowym zwolnieniu z zakładu karnego musisz złożyć stosowny wniosek, w przeciwnym razie odpowiednie organy nie będą zobligowane do uprzedzenia Cię o tym fakcie. Wniosek ten należy złożyć do sądu, który skierował orzeczenie do wykonania (orzekł o osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym) i przesłał Ci pouczenie o tym uprawnieniu.

Pamiętaj również o powiadomieniu właściwego sądu penitencjarnego (którym jest sąd okręgowy, w okręgu którego skazany przebywa) oraz dyrektora właściwego zakładu karnego, o każdej zmianie adresu Twojego zamieszkania/pobytu. Tylko w ten sposób umożliwisz w/w organom skuteczne udzielenie Ci przedmiotowej informacji.

INFORMACJE DODATKOWE:

W razie wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” i uzyskania od przedstawiciela właściwej instytucji (jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia) pouczenia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zapoznaj się z informacjami tam zawartymi (Niebieska Karta – B).

UWIERZ

UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.

UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE

ZADAJ SOBIE PYTANIE

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • niszczy Twoją własność?
 • mówi Ci, że wie, co jest słuszne dla ciebie?
 • ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
 • stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?
 • mówi Ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • nie pozwala Ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?
 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?
 • grozi Ci nożem, siekierą, bronią palną?
 • grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?
 • zmusza Cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 • straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?
 • zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?
 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?
 • czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera?
 • czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś kontakty z przyjaciółmi, rodziną?
 • czy jesteś z partnerem, bo mówił Ci, że Cię zabije, jeśli od niego odejdziesz?
 • czy kiedykolwiek byłaś tak pobita przez partnera, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • czy czujesz się zagrożona w swoim domu?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś twierdząco,

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie!!!

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc jest odpowiedzialny ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
 • Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”. Tam możesz porozmawiać z psychologiem, który pomoże ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie ( numer: 801 12 00 02 )
 • Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Ciebie bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób. Za przemoc zawsze jest odpowiedzialna osoba, która ją czyni a nie Ty!
 • Wzywaj policję (tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo.
 • Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie i informacje to poczujesz się lepiej.
 • Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!