fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro dla zadania pn.:
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni razem” w 2020 roku”.

Zapytanie ofertowe_rehabilitacja_2020

Załącznik nr 1 – formularz ofetowy_rehabilitacja

Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia…rehabilitacja

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależości do grup kapitałowych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy_Rehabilitacja

fundusze 2019