Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest realizatorem Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Okres realizacji projektu: 30.07.2020 roku do 30.11. 2020 roku.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie powiatu olkuskiego. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu, funkcjonujących na terenie powiatu olkuskiego, w zakresie bezpiecznej realizacji tych podmiotów w okresie epidemii. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu olkuskiego oraz wychowankowie Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup: laptopów, tabletów, komputerów stacjonarnych, drukarek, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);
  • Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup: maseczek, rękawiczek, zakup środków  dezynfekcyjnych);
  • Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla wychowanków Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Olkuszu.

 

Wartość projektu: 228,940,00 zł
Płatność ze środków europejskich: 192 951,00 zł
Ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 35 989,00 zł