Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu zgodnie z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573 z późn. zm.).

DEFINICJA REHABILITACJI

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej ( art. 7 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm. ).

REHABILITACJA ZAWODOWA

Ma ona na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach rehabilitacji zawodowej :

  • podejmowanych jest szereg działań, które mają na celu pomoc w powrocie osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
  • wprowadza się liczne udogodnienia i ulgi w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • przystosowuje się lub wyposaża stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym,
  • przyznaje się tym osobom środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnych,
  • dofinansowuje się szkolenia i instrumenty rynku pracy.

 

0d 2022 roku jest możliwość składania wniosków o dofinansowania ze środków finansowych PFRON na wszystkie zadania w formie elektronicznej poprzez platformę SOW. Prosimy o zapoznanie się z możliwością złożenia wniosku w takiej formie : https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Przyznanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Podjęcie działalności gospodarczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej