Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2018r. będzie realizować:

„Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany termin rozpoczęcia cyklu spotkań to 16 luty 2018r. Program zakłada zajęcia grupowe (20 spotkań po 3 godziny) i indywidualne.

Program skierowany jest do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji, używających siły w relacjach z innymi. Głównym założeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest eliminacja zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc, poznanie alternatywnych dla przemocy zachowań, a także zatrzymanie przemocy.

Uczestnikami programu mogą być osoby samodzielnie zgłaszające się, osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.

Uczestnictwa w programie odmawia się osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej, chorym psychicznie, osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Jednocześnie pragnę zachęcić do korzystania z możliwości rozmowy motywującej z koordynatorem programu w siedzibie tut. Centrum IIIp. pok. 52 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 (nr tel. 32 6433941 wew. 20.).