fundusze

ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywność moją szansą” w roku 2017 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe_identyfikacja indywidualnych potrzeb
Załacznik nr 1 formularz ofertowy
Załacznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załacznik nr 4 oświadczenie_przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 wzór umowy_indywidualne diagnozy potrzeb_2017

fundusze