Uchwała nr 433/46/V/2016
Zarządu Powiatu w Olkuszu
z dnia 9.11.2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

Uchwała ws. rozstrzygnięcia konkursu Aktywność moją szansą