Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Trening kompetencji społecznych w zakresie asertywności dla uczestników projektu
„Aktywność moja szansą” w terminie 14,15,16 październik 2016 roku”.
Informacja o wyborze oferty asertywność stacjonarny