Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.:
„Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi komputera dla uczestniczki projektu
„Aktywność moją szansą””.
Informacja o wyborze oferty-kurs komputerowy