Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że uchwałą Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia  25.02.2016 roku zaproszono samorządy powiatowe do udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Samorząd powiatu olkuskiego wyraził gotowość uczestnictwa w tym programie .

Kierunki i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w 2016 roku.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2016 roku:
  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych    domach  samopomocy  w  zakresie  umożliwiania   osobom niepełnosprawnym poruszania się                      i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie   zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wszelkie niezbędne informacje, kierunki działań, warunki brzegowe oraz druki do pobrania  znajdują się  na  stronie  internetowej  www.pfron.org.pl  w zakładce: Programy i zadania PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami  III” . Wzór wniosku dla Projektodawców z obszarów B, C, D i F  z  terenu  Powiatu  Olkuskiego  do  pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Olkuszu.

Równocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że projekty dotyczące obszarów B, C, D i F należy  składać  w  nieprzekraczalnym   terminie  do   dnia  11  kwietnia 2016 roku   w  sekretariacie  Powiatowego    Centrum    Pomocy    Rodzinie   w   Olkuszu   ul.  Piłsudskiego  21  lub  przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres PCPR  w Olkuszu.

Natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru  E  przyjmowane będą  do   30 listopada 2016 roku   bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie Al. 29-listopada 130.

DOC do pobrania Pobierz Wniosek o Program WRMR III