Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji Programu „Rodzina 500+” rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dnia 1 kwietnia 2016 r. przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18. roku życia.

Dodatek wypłacany będzie na wniosek rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Olkuszu od dnia 1 kwietnia 2016r. Druk wniosku dostępny w siedzibie tut. Centrum oraz na stronie internetowej.

PDF do pobrania [POBIERZ WNIOSEK PDF] 

DOC do pobrania [POBIERZ WNIOSEK DOC]