Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że w dniu 19.09.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 1188).
Zgodnie z art. 1 pkt 33 ww. ustawy uchylone zostały przepisy zobowiązujące do pomniejszania rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka.

Mając na uwadze powyższe począwszy od dnia 19.09.2014r. zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 1.000,00 zł miesięcznie.

Ww. zmiany dotyczą rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, którym świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania zostało przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie informujemy, że na przełomie października i listopada 2014r. planujemy organizację spotkania szkoleniowego w temacie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na które już serdecznie zapraszamy.