Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje, że wzorem poprzednich lat powiat olkuski będzie kontynuował w 2019r. realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – finansowanego ze środków PFRON.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady, udział własny), można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON
pod adresem:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu akty 2

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zasady i załączniki:

Dokumenty Programowe


Zarządzenie nr 20.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu z dnia 14.05.2019r.

W sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019r.:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
   • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
   • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
    w komunikowaniu się za pomocą mowy,
   • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
   • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:

 1. Wnioski w ramach Modułu I będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019r.
 2. Wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane w terminach:
  1. od 1 marca do 30 marca 2019r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  2. od 1 września do 10 października 2019r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020,
 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztowa, datę stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.olkusz.pl lub pod numerem telefonu 32 643 39 41.


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  lub pod numerem telefonu 32 643 39 41.


 

DRUKI WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,, AKTYWNY SAMORZĄD’’ OBOWIĄZUJĄCE w 2019r.

MODUŁ I

– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej, w tym :

Zadanie nr 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/ podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy dysfunkcja narządu ruchu nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności

 

Zadanie nr 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy dysfunkcja narządu ruchu nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności

 

Zadanie nr 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

 

Zadanie nr 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy dysfunkcja narządu słuchu nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności

 


OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym, w tym :

Zadanie nr 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka / podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie – w przypadku dysfunkcji obu kończyn górnych

4) zaświadczenie lekarskie – w przypadku dysfunkcji narządu wzroku ( osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie, w którym dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia)

5) zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy dysfunkcja narządu ruchu nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności

Zadanie nr 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/ podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

 

Zadanie nr 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu niż  dysfunkcja wzroku

 

Zadanie nr 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie – w przypadku, gdy dysfunkcja narządu słuchu nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności

 

Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/ podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

 

OBSZAR C– likwidacja barier w poruszaniu się, w tym:

Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/ podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

 

Zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie

 

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości obowiązują dwie oferty
z niezależnych protezowni:

1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3
2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4
Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 

Zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na
III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

 

W trakcie ubiegania się o pomoc w w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości obowiązują dwie oferty z niezależnych protezowni :
1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy – C3
2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 

Zadanie nr 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Wniosek o dofinansowanie dla osoby niepełnoletniej tj. dziecka/ podopiecznego

3. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe

3) zaświadczenie lekarskie

 

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:

1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej

2. Załączniki:

1) oświadczenie o wysokości dochodów – wnioskodawca prowadzący wspólne gospodarstwo domowe

2) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola i odpłatności

 

 

MODUŁ II

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Załączniki do wniosku: