„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w 2021 r. realizuje PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE. Osoby, które rozpoczęły zajęcia w 2020 roku mają możliwość ukończenia ich w 2021 roku. Zajęcia rozpoczęły się 18 lutego 2021 roku w siedzibie tutejszego Centrum. Każda kolejna skierowana osoba zakwalifikowana zostanie do uczestnictwa w następnej Edycji a termin jej rozpoczęcia uzależniony jest od ilości zgłoszonych i zadeklarowanych osób.

Program zakłada zajęcia grupowe w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych. Skierowany jest do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji, używających siły w relacjach z innymi. Głównym założeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest eliminacja zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc, poznanie alternatywnych dla przemocy zachowań, a także zatrzymanie przemocy. Uczestnikami programu mogą być osoby samodzielnie zgłaszające się, osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności, osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty, osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje. Uczestnictwa w programie odmawia się osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej, chorym psychicznie, osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień. „