fundusze 2019

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 130 000 zł dla zadania pn.:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu „Aktywni razem” w roku 2021 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe_diagnozy2021
Załącznik nr 1 – formularz ofetowy
Załącznik nr 2 oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – wzor umowy
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Zał 5-RODO
Zał 6

fundusze 2019