Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu informuje, że 9 września 2020 roku rozpoczyna się II Edycja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie.

Jednostką realizującą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz, tel. 0-32 641 32 92, 643 39 41, adres mail pcprolkusz@wp.pl.

Zajęcia prowadzone będą w budynku PCPR, III piętro, sala szkoleniowa, w małych grupach do 10 uczestników. Łączny czas programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych.

Warunkiem przyjęcia osoby do programu jest uznanie przez nią faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. Osoby stosujące przemoc wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

Uczestnik programu korekcyjno – edukacyjnego  podpisuje reguły uczestnictwa, tzw. Kontrakt. Reguły te obejmują w szczególności:

 • formalne wymogi dotyczące systematycznej obecności w zajęciach;
 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania
  w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw
  w kontaktach z członkami rodziny i z innymi ludźmi;
 • wymóg uznania osobistej odpowiedzialności za fakty stosowania przemocy w rodzinie.

Osoby stosujące przemoc, u których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, powinny
w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia. W związku z tym reguły uczestnictwa obejmują zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu
i zażywania substancji psychoaktywnych.

 

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc
 • uzyskanie przez niego świadomości  własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
 • opracowanie„ planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu  użyciu siły i przemocy
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych i konstruktywnego wyrażania uczuć.

Ewentualne pytania w w/w sprawie proszę kierować do pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Koordynator programu: Marta Statuch tel. 0-32 643 39 41 wew. 13