Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor w Zespole ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań dla stanowisk urzędniczych określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2019r. poz.1282 z późn.zm.),
b) posiadanie wykształcenia wyższego,
c) staż pracy minimum 5 lat, w tym 1 rok na podobnym stanowisku,
d) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r., poz.1172 z póź.zm) oraz aktów wykonawczych do niej,
e) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz.511 z późn.zm.)
f) znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z póź.zm.),
g) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz.1507 z późn.zm.).

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
b) umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi
c) umiejętność pracy w zespole
d) obsługa Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)
e) obsługa programu TYLDA

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o zadaniu, formie pomocy, procedurach, wymaganych dokumentach oraz wymaganych dokumentach, przyjmowanie wniosków ich ocena formalna i merytoryczna oraz rozpatrywanie, opracowywanie i wysyłanie wszelkich pism oraz informacji, udzielanie dofinansowań, sporządzanie umów, prowadzenie rejestrów, sporządzanie rozliczeń i okresowej oraz rocznej sprawozdawczości z zakresu:
– dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
– dofinansowania osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
– dofinansowania do likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
– dofinansowanie do usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,
– udzielania środków finansowych osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
– prowadzenia spraw dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
– dofinansowania do przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
– dofinansowania do kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynowanie działalności gospodarczej albo rolniczej,
– dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
– dofinansowania kosztów utworzenia, rozszerzenia i bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej, oraz kontrola ich działalności,
c) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w realizacji powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych
d) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
e) przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
f) sporządzanie sprawozdań, informacji i ocen przedstawianie ich stosownym władzom,

4. Informacja o warunkach pracy:
a) Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Piłsudskiego 21,
b) praca w godzinach: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,
c) praca w wymiarze pełnego etatu,
d) praca biurowa na stanowisku komputerowym.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1)
f) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych (Załącznik nr 2)
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (Załącznik nr 3)

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej, podpisanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 lub pocztą na adres Centrum do dnia 20 marca 2020 roku do godziny 15.00 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole  ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Olkuszu.

Informacja o terminie testu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie na wskazany w kwestionariuszu numer telefonu.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.

 

ogłoszenie o naborze
zał. 1
zał. 2
zał. 3
klauzula informacyjna