W dniu 07 maja 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Olkuskim w sprawie realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w 2018r. Zgodnie z jej treścią przekazanie przyznanych przez PFRON w 2018 roku środków finansowych nastąpi w transzach, według następujących zasad:

1) pierwsza transza środków finansowych przekazana zostanie Realizatorowi w pierwszym półroczu, w formie zaliczki do łącznej wysokości 137 729,32 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 32/100), w tym na realizację:

a) Modułu I w wysokości 69 684,91 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 91/100),
b) Modułu II w wysokości 60 236,15 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 15/100),

oraz na:

c) obsługę realizacji programu, w wysokości 6 015,35 zł (słownie: sześć tysięcy piętnaście złotych 35/100),
d) promocję programu, w wysokości 1 195,27 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 27/100),
e) ewaluację programu, w wysokości 597,64 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 64/100),

2) druga transza środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu zostanie przekazana przez PFRON w IV kwartale roku, na podstawie zapotrzebowania, które Realizator składa do PFRON do dnia 15 października każdego roku.

Wysokość środków w drugiej transzy ustalana jest przez PFRON z uwzględnieniem możliwości finansowych PFRON, stopnia wykorzystania przez Realizatora środków przekazanych w ramach pierwszej transzy oraz proporcjonalnie do liczby wniosków o dofinansowanie lub kwoty zapotrzebowania we wnioskach zweryfikowanych pozytywnie.