Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania ( wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu,  można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018r.:

 

1) MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A– likwidacja bariery transportowej:

–  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

b)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–  Zadanie 2:  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 2 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 : pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4 : pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku albo pod inną opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 2) MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :
–  w szkole policealnej,

–  w kolegium,

–  w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym, lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a  także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,
ul. Piłsudskiego 21 od dnia 01.03.2018r.  –  dla wnioskodawców zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
  2. Modułu II:
    • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
    • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
28.02.2018 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018
23.04.2018 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)
30.08.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 /Modułu II
04.12.2018 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2019 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 r.
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku
na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  lub pod numerem telefonu do Realizatora programu: 32 643 39 41.

 

Druki  wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd’’ obowiązujące w 2018r. są w przygotowaniu i będą dostępne w późniejszym terminie.