fundusze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu


ogłasza nabór do udziału w projekcie „Aktywność moją szansą”

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

Rekrutacja trwa od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu olkuskiego i równocześnie będących:


1) osobami z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,

2) korzystającymi z form pieczy zastępczej,


3) rodzinami zastępczymi stanowiącymi otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

– treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

– usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej,

– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

– staże, praktyki zawodowe, wolontariat,

– zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:złożenie w terminie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r. następujących dokumentów:

– ankiety rekrutacyjnej

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnością).


Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21 w Zespole ds. realizacji projektów EFS, pokój nr 12 od 7:00 do 15:00.


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 643-39-41 wew. 16 lub 17.

fundusze