W ramach projektu „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 od miesiąca sierpnia świadczone jest indywidualne wsparcie psychologiczne dla 44 uczestników projektu.
Z wsparcia korzystają zarówno osoby niepełnosprawne jak również wychowankowie pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu a także jeżeli zajdzie taka potrzeba w miejscu zamieszkania uczestnika. Ilość godzin wsparcia psychologa jest realizowana na podstawie diagnoz i zgodna z indywidualną ścieżką udziału, zaplanowaną i dobraną indywidualnie dla każdego uczestnika. Tematyka spotkań oraz czas realizacji jest dostosowany do potrzeb i możliwości danego uczestnika.
Usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego świadczy Fundacja Family Center z Bytomia.