Uchwała nr 301/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszuz dnia 09.08.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1.

Uchwała Zarządu Powiatu Konkurs II_2017
Załacznik do uchwały Ogłoszenie o konkursie doradztwo i kursy 2017