To już drugi rok realizacji projektu pod nazwą „Aktywność moją szansą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu  w ramach poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W b.r. kalendarzowym zostało zrekrutowanych 46 uczestników, w tym: 26 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 18 wychowanków pieczy zastępczej, którzy do dnia dzisiejszego otrzymali następujące wsparcie:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników. Indywidualną diagnozę potrzeb przeprowadzili specjaliści ds. diagnoz: psycholog w sferze społecznej i doradca zawodowy w sferze zawodowej przy konsultacji z pracownikami socjalnymi. Zespół specjalistów opracował dla każdego uczestnika indywidualną  ścieżkę wsparcia.
 • Komunikacja i asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi. Trening odbył się w formie wyjazdowej i stacjonarnej. W zakresie komunikacji obejmował:
 • komunikację międzyludzką
 • komunikację interpersonalną (rodzaj komunikacji-werbalna i niewerbalna)
 • bariery w komunikacji-jak sobie z nimi radzić
 • bariery w komunikacji interpersonalnej – fizyczne i psychiczne
 • ćwiczenia warsztatowe dotyczące radzenia sobie z barierami komunikacji międzyludzkiej

W zakresie asertywności:

 • obrona swoich praw w sytuacjach społecznych
 • obrona swoich praw w kontaktach osobistych
 • oceny – wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwał
 • wyrażanie próśb i potrzeb
 • wyrażanie uczuć i opinii
 • posługiwanie się asertywnością

 

 • Budowanie poczucia własnej wartości. Radzenie sobie ze stresem. Trening odbył się w formie wyjazdowej. W zakresie budowania poczucia własnej wartości obejmował zagadnienia:
 • czym jest poczucie własnej wartości
 • przejawy zaniżonego poczucia własnej wartości
 • skąd się bierze zaniżone poczucie własnej wartości
 • co to znaczy lubić siebie
 • za co lubię siebie – mocne strony, zasoby
 • za co mnie lubią inni
 • sposoby na podniesienie poczucia własnej wartości

 

W zakresie radzenia sobie ze stresem:

 • czym jest stres – krótkie wprowadzenie teoretyczne
 • w jaki sposób możemy rozpoznać stres: oznaki zewnętrzne, psychiczne, odczucia fizyczne
 • jak sobie radzić ze stresem
 • sposoby radzenia sobie ze stresem: „zdrowe” i „niezdrowe”
 • elementy treningu relaksacyjnego w radzeniu sobie ze stresem

 

 • Wspieranie, motywowanie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej w ramach pracy socjalnej oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Zespół specjalistów wspiera uczestników na każdym etapie uczestnictwa w projekcie, organizuje wsparcie i dostosowuje do potrzeb uczestników.
 • Mieszkanie wspomagane służy zwiększeniu samodzielności, zaradności życiowej rozwijaniu i wzmacnianiu kompetencji osobistych i społecznych uczestników projektu.

 

W drugiej połowie roku, oprócz wymienionych form,  uczestnicy projektu wezmą udział w treningu kompetencji społecznych w zakresie zarządzania czasem i zarządzania budżetem domowym, otrzymają dodatkowo wsparcie psychologa oraz wsparcie o charakterze zdrowotnym (zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zająć rehabilitacyjnych). Będą uczestniczyć również w wybranych kursach, umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

zdjęcie: źródło własne