logomalopolskapcprprojektPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu ogłasza nabór do udziału

w projekcie „Aktywność moją szansą”

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Rekrutacja trwa od

1 stycznia do 31 marca 2017 roku.


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie powiatu olkuskiego i równocześnie będących:


1) osobami z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,

2) korzystającymi z form pieczy zastępczej,


3) rodzinami zastępczymi stanowiącymi otoczenie osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane będą różnorodne formy aktywizacji
społeczno-zawodowej wynikające

z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki
wsparcia,

w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym:

– treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

– usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy
zastępczej

– poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji zawodowych,

– staże, praktyki zawodowe, wolontariat,

– zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, zajęcia rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych,

– usługi asystenta osób niepełnosprawnych.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

złożenie w terminie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. następujących
dokumentów
:

– ankiety rekrutacyjnej
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
– kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy
osób z niepełnosprawnością).


Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych
osób w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,

ul. Piłsudskiego 21 w Zespole ds. realizacji projektów EFS, pokój nr 12 od 7:00 do 15:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 643-39-41 wew. 16 lub 17.

 

Pobierz załączniki:

Ogłoszenie_rekrutacja
Załącznik nr 1 ANKIETA REKRUTACYJNA
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU